Het BAKT-kader

Het College voor de Rechten van de Mens adviseert gemeenten om voor de toegankelijkheid van openbare ruimten het zogenoemde BAKT-kader toe te passen.

Beschikbaarheid

Bij beschikbaarheid draait het erom dat de juiste infrastructuur beschikbaar is om mensenrechten te realiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanwezigheid van instellingen, wettelijke regelingen, faciliteiten, goederen en diensten.

Aanvaardbaarheid

Aanvaardbaarheid betekent dat bij de implementatie van mensenrechten rekening wordt gehouden met de verschillende achtergronden, groepen en culturen in de samenleving. Om een goed beeld te krijgen van wat aanvaardbaar is, is participatie nodig van de inwoners van de gemeente.

Kwaliteit

Goede naleving van mensenrechten betekent dat de gemeente er zorg voor draagt dat diensten en voorzieningen van goede kwaliteit zijn. Dit geldt niet alleen voor diensten en voorzieningen die de gemeente zelf aanbiedt, maar ook voor diensten en voorzieningen die door private partijen worden geleverd.

Toegankelijkheid

  • Allereerst moeten voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Er mag dus geen sprake zijn van discriminatie.
  • Daarnaast moeten voorzieningen ook fysiek toegankelijk zijn.
  • Een volgende component is economische toegankelijkheid. Voorzieningen moeten voor iedereen betaalbaar zijn.
  • Tenslotte is er de toegankelijkheid van informatie. Inwoners moeten toegang hebben tot informatie over diensten en voorzieningen en moeten deze informatie ook kunnen ontvangen en verspreiden.

Zie verder: Publicatie par. 8.3.2 en CRvdM, 2020b (Pdf)