Wetgeving op het gebied van inclusief onderwijs

Met betrekking tot inclusief onderwijs gelden in Nederland twee soorten wetgeving:

  • De reguliere Nederlandse wetgeving. Hiertoe behoren de Sectorwetten onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) en overige wetten zoals de Grondwet, de Leerplichtwet en de Wet studiefinanciering.
  • Twee internationale verdragen, die samen de basis vormen voor het internationale rechtenkader omtrent onderwijs: enerzijds het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, anderzijds het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (het VN-Kinderrechtenverdrag). Deze verdragen geven aan dat ieder kind recht heeft op onderwijs en op de ontplooiing van de talenten en capaciteiten. Hieronder worden ook basisvaardigheden begrepen die ieder mens nodig heeft om zich staande te kunnen houden in de samenleving.

Een overzicht van de Nederlandse onderwijswetten wordt gegeven op de website van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO). Dit overzicht wordt, samen met de internationale verdragen, ook besproken in paragraaf 7.2.3 van de Publicatie.

Zie verder: Publicatie par. 7.2.3 en de website van OCO.