Succesfactoren van inclusief onderwijs

Defence for Children deed onderzoek naar scholen die werk maken van inclusief voortgezet onderwijs. Dit onderzoek leverde de volgende succesfactoren van inclusief onderwijs op:

  • Heldere missie en visie. Deze bieden een kapstok voor iedereen om op een eenduidige manier te werken en te leren.
  • Samen leren en meedoen. De school ziet zichzelf als een leer- en leefgemeenschap met als uitgangspunt dat leerlingen, ouders, onderwijzend en ondersteunend personeel en de externe partners van de school van en met elkaar leren en samen optrekken
  • Aandacht voor kwaliteiten. Nieuwsgierig zijn naar jongeren, naar wat ze in huis hebben en willen ontwikkelen, geeft richting aan de invulling van het onderwijs. De scholen maken ruimte voor de interesses, talenten en kwaliteiten van jongeren.
  • Flexibel meebewegen. De vrijheid nemen om te schuiven met middelen en de invulling van functies en taken.
  • Daarmee kun je gemakkelijker persoonlijke doelen van jongeren realiseren, omdat iedereen elkaar kent. Ouders en andere opvoeders worden hierin meegenomen.
  • Gepersonaliseerd onderwijs. Recht doen aan verschillen in leerstijl, tempo en mate van zelfstandigheid van jongeren. Hierin kunnen jongeren laten zien wat ze in hun mars hebben en met succes toewerken naar een diploma, stage of werk.
  • Ondersteuning is gewaarborgd. De ondersteuning van jonge mensen die tijdelijk of langdurig niet meekomen in het onderwijs, is goed ingebed in de school.

Zie verder: Publicatie par. 7.2.3 en de publicatie van Defence for Children, ‘Zo kan het ook’ scholen (2019a)