Informatie over wet- en regelgeving bij werken

Rond werken zijn er allerlei regels en wettelijke bepalingen, zoals over:

  • De Participatiewet, begeleiding naar werk, re-integratie en leerwerktraject.
  • Ziektewet, WIA, Bijstandsuitkering en Vrijlatingsregeling.
  • Inkomstenverrekening.
  • Werkeloosheidswet (WW).
  • Wajonguitkering.
  • Minimumloon en loonkostensubsidie.

In de Publicatie wordt hier verder op ingegaan.

Zie verder: Publicatie par. 6.4.1
Voor een overzicht van de wetgeving zelf, zie Publicatie par 6.2.2