Geraadpleegde bronnen

*     = Publicatie als pdf beschikbaar
**   = Publicatie online beschikbaar (via link)
*** = Publicatie niet als pdf of online beschikbaar

AAIDD, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (2022). Definition of Intellectual Disability. https://www.aaidd.org/intellectual-disability/definition **

AAIDD, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (2021). Intellectual Disability. Definition, Diagnosis, Classification and Systems of Supports. 12TH Edition. Silver Spring, USA: AAIDD. ***

AEF, Andersson Elffers Felix (2021). Ontwikkelingen in dagbesteding: kansen en knelpunten. Onderzoek in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Utrecht: AEF. *

Alliantie VN-verdrag Handicap (2019). Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten  van personen met een handicap in Nederland. Utrecht: Alliantie VN-verdrag Handicap. *

ANED, Academic Network of European Disability experts (2019). Living independently and being included in the community 2018-2019. Country Report the Netherlands. Utrecht/Leeds: ANED. *

Asselt-Goverts, A.E. van (2018). Sociale netwerken van mensen met lichte verstandelijke beperkingen: kenmerken en interventies. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, vol. 36, nr. 3, 203-212. *

Beerepoot, P.M. (2008). The healing environment of the society. Leven met beperkingen in de bossen wordt leven met mogelijkheden in de stad. Eindhoven: Eindhoven University of Technology. *

Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 (2022).

Boer, A. de (2020). Onderzoek naar de Samen naar School klassen. Afsluitende nieuwsbrief. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. *

Bolsenbroek, A. & Houten, D. van (2010). Werken aan een inclusieve samenleving. Goede praktijken. Amsterdam: Boom Uitgevers. ***

Brown, R.I. & Schalock, R.L. (2006). The Concept of QoL and its Application to Persons with Intellectual Disabilities. Volume 1: Introduction and Overview. IASSID Special Interest Research Group on QoL. ***

Brummel, A. (2017). Sociale verbinding in de wijk. Mogelijkheden voor sociale inclusie voor wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening. Delft: Academische Uitgeverij Eburon. *

Buntinx, W.H.E. & Schalock, R.L. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Volume 7, Number 4 (December 2010), 283–294. *

Bureau HHM (2020). Handreiking Beschermende woonomgeving voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Enschede: Bureau HHM. *

BZK, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2020). Voortgang Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw. Kamerbrief d.d. 27 februari 2020. Den Haag: Ministerie BZK. *

CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek (2022). Meting IVRPH-indicatoren. Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Tabellenset. Den Haag: CBS. *

CG-Raad (2003). Agenda 22. Beleidsontwikkeling voor mensen met een functiebeperking, instructies voor gemeenten. Utrecht: CG-Raad. *

Coalitie voor Inclusie (2020). Samen in beweging voor een inclusieve samenleving! Inspiratiepaper. Utrecht: Coalitie voor Inclusie. *

Coalitie voor Inclusie (2021). Wat is de Coalitie voor Inclusie? www.coalitievoorinclusie.nl. **

Coalitie voor inclusie & Themanetwerk Festivals en evenementen (2022). Routekaart festivals. Utrecht: Coalitie voor Inclusie. *

Coalitieakkoord (2021). Coalitieakkoord 2021 – 2025. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Den Haag: VVD, D66, CDA en ChristenUnie *

Commissie Toekomst beschermd wonen (2015). Advies Van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Den Haag: VNG. *

Covey, Stephen R. (2005). De 8ste eigenschap; van effectiviteit naar inspiratie. Amsterdam: Business Contact. ***

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2016). VN-verdrag Handicap. Van verdrag naar inclusie. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2018a). Inzicht in inclusie II (Wonen, participatie, onderwijs en werk). Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2018b). Inzicht in inclusie II (Wonen, participatie, onderwijs en werk). Factsheet. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2019). Toegankelijkheid van goederen en diensten. Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2019. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2020a). Participatie van mensen met een beperking bij de totstandkoming van wetgeving en beleid. Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2020. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2020b). Handreiking Artikel 19 VN-Verdrag Handicap. Het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2020c). Het recht op onderwijs in het VN-verdrag. Verdiepend advies. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2021). Toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit. Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2021. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2022a). Inzicht in inclusie III. Participatie van mensen met een beperking op het gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, onderwijs en werk. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2022b). Het recht van dove en slechthorende leerlingen. Aanbevelingen op basis van onderzoek naar knelpunten en oplossingen. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2022c). 10 Tips voor leerkrachten met een dove of slechthorende leerling in de klas. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

CRvdM, College voor de Rechten van de Mens (2022d). Provincies, gemeenten en het VN-verdrag handicap. Handreiking bij het maken en uitvoeren van beleid en regelgeving in het licht van het VN-verdrag handicap. Utrecht: College voor de Rechten van de Mens. *

Deci, E.L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social psychology: Vol. 1 (pp. 416-437). Thousand Oaks, CA: Sage. ***

Defence for Children (2019a). ‘Zo kan het ook’ scholen. Drie scholen maken werk van inclusief voortgezet onderwijs. Leiden: Defence for Children. *

Defence for Children (2019b). Factsheet: effecten van inclusief onderwijs. Leiden: Defence for Children. *

Donner, J.P.H. (2016). Laat je niet gek maken. Toespraak op Voorjaarscongres 2016 van Divosa, 2 juni 2016 in De Doelen te Rotterdam. Utrecht: Divosa. *

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs (2022). De staat van inclusief onderwijs 2022. ’s-Hertogenbosch: ECIO. *

Fietsersbond (2021). Fietsers met een beperking verdienen meer aandacht. Utrecht: Fietsersbond. *

Financiën, Ministerie van Financiën (2020). Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen. Kamerbrief d.d. 22 april 2020. Den Haag: Ministerie van Financiën. *

FWG (2022). De maatschappij, dat zijn zij. De gehandicaptenzorg als spiegel en gids. FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg. Utrecht: Stichting FWG. *

Graaf, G. de, Hove, G. van & Haveman, M. (2012). Effects of regular versus special school placement on students with Down syndrome: A systematic review of studies. New Developments in Down Syndrome Research, Chapter II, 45-86. *

Graaf, G. de (2015). Inclusief onderwijs voor kinderen met Downsyndroom. Down+Up, nr. 109, 37-43. *

GroenLinks (2022). Ons land is beperkt. Initiatiefnota. Den Haag: GroenLinks. *

Hamans, Camiel (2022). In- en uitsluiten. NRC, 21 november 2022. *

Hogeboom, L. & Scholten, C. (2022). Recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. Verkenning naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen in Nederland. Amsterdam: DSP-groep. *

Ieder(in) (2017). Goed wonen voor iedereen. 10 actiepunten om wonen voor mensen met een beperking te verbeteren. Utrecht: Ieder(in). *

Ieder(in) (2018). School en vriendschappen. Heeft het schooltype invloed op het sociale leven van de leerling met een beperking of aandoening? Utrecht: Ieder(in). *

Ieder(in) (2021a). Toegankelijke woningen: een verborgen wooncrisis. Uitkomsten van de enquête over toegankelijk wonen en woningaanpassingen van Ieder(in) in samenwerking met de Woonbond. Utrecht: Ieder(in). *

Ieder(in) (2021b). Stapeling van zorgkosten. En het effect daarvan op het dagelijks leven van mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Verkennend onderzoek. Utrecht: Ieder(in). *

Ieder(in) (2022). Onze doelen. www.iederin.nl **

Ieder(in), KansPlus & LSR (2019a). Keuze in dagbesteding. Utrecht: Ieder(in). *

Ieder(in), KansPlus & LSR (2019b). Zelf je dagbesteding kiezen in de Wet langdurige zorg. Gaat dat goed? Utrecht: Ieder(in). *

Ieder(in), LFB Nederland, Per Saldo, JongPIT, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland (2022). Brief aan de leden van de vaste Kamercommissie VWS van de  Tweede Kamer over de motie Werner c.s. over meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap. Utrecht: Ieder(in). *

IenW, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2022). Eindversie Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032. Kamerbrief d.d. 7 november 2022. Den Haag: Ministerie IenM. *

Inclusion Europe (2021). Why we care about education. Inclusion Europe position paper on inclusive education. Brussels, Belgium: Inclusion Europe. *

Inspectie der Rijksfinanciën (2020). Naar een inclusieve samenleving. In ons land, niemand aan de kant. Rapport in verband met Brede maatschappelijke heroverweging. Den Haag: Inspectie der Rijksfinanciën. *

Inspectie van het onderwijs (2021a). De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs 2021. Utrecht: Inspectie van het onderwijs. *

Inspectie van het onderwijs (2021b). Staat van het onderwijs 2021. Technisch rapport hoofdstuk (voortgezet) speciaal onderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs. *

Krämer, S., Möller, J. & Zimmermann, F. (2021). Inclusive Education of Students With General Learning Difficulties: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, Month 2021, Vol. 91, No. 3, pp. 432–478. *

LCR, Landelijke Cliënten Raad (2014). Uitleg over VN-verdrag en de Participatiewet. Factsheet voor gemeenten. Den Haag: LCR. *

Ledoux, G. & Waslander, S. (2020). Eindrapport Evaluatie passend onderwijs. Amsterdam/Tilburg/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/TIAS School for Business and Society, Tilburg University/KBA Nijmegen. *

Loon, J. van, Claes, C., Hove, G. van &  Schalock, R. (2010). De Ontwikkeling van de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS). Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, vol. 36, nr. 3, 180-196. *

Mascareño, A. & Carvajal, F. (2015). The Different Faces of Inclusion and Exclusion. Cepal review, August 2015. *

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review 50(4): 370-396. *

Movisie (2021). Jongvolwassenen en de participatiewet: welke oplossingen zijn mogelijk? Utrecht: Movisie. *

Movisie (2022). Validisme aanpakken ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Movisie. *

Movisie & Stimulanz (2020). Simpel Switchen op de kaart. Verkenning van belemmerende en bevorderende factoren bij het switchen tussen dagbesteding en werk. Utrecht: Movisie. *

Movisie & VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten (2019). Inclusief werkgeverschap. Het VN-verdrag handicap in jouw gemeente. Utrecht: Movisie. *

Nationale ombudsman (2022). Meedoen zonder beperkingen. De financiële problemen van jongeren met een beperking in de Wajong en Participatiewet. Den Haag: Nationale ombudsman. *

Nivel (2020). Meedoen in de samenleving 2008-2018. Update kerncijfers Participatiemonitor. Utrecht: Nivel. *

Nivel (2021). Meting indicatoren monitoring VN-verdrag handicap. Utrecht: Nivel. *

Nivel, Patiëntenfederatie Nederland & Trimbosinstituut (2021). Monitoring Onbeperkt meedoen! Eindrapportage overkoepelende indicatoren: 2016-2020. Utrecht: Nivel. *

NJi, Nederlands Jeugdinstituut, e.a. (2022). OplossingenLab8. Zorg én onderwijs voor alle kinderen: hoe we dat samen voor elkaar willen krijgen. Utrecht: NJi. *

OCO, Onderwijs Consumenten Organisatie (2019). Onderwijswetten. https://www.onderwijsconsument.nl/onderwijswetten/ **

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020a). Rapportage leerplichtwet G-gemeenten, schooljaar 2018-2019. Definitieve eindstand. Den Haag: Ministerie OCW. *

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020b). Thuiszitters in het funderend onderwijs. Kamerbrief d.d. 30 januari 2020. Den Haag: Ministerie OCW. *

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020c). Reactie op de evaluatie van passend onderwijs en advies ‘Steeds inclusiever’ van de Onderwijsraad. Kamerbrief d.d. 5 oktober 2020. Den Haag: Ministerie OCW. *

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020d). Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs. Kamerbrief d.d. 4 november 2020. Den Haag: Ministerie OCW. *

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020e). Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs. Den Haag: Ministerie OCW. *

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2020f). Aanbieding rapport onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking. Kamerbrief d.d. 6 oktober 2020. Den Haag: Ministerie OCW. *

OCW & VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020). Passend onderwijs en Jeugdzorg. Kamerbrief d.d. 10 november 2020, over voortgang verbinding zorg en onderwijs. Den Haag: Ministeries OCW & VWS. *

Onderwijsraad (2020). Steeds inclusiever. Den Haag: Onderwijsraad *

Optimalistic, Muzuz & Stimulanz (2021). Als verrekenen een beperking is. Eindrapport UWV-subsidie. Leusden: Optimalistic. *

Overmars-Marx, T. (2018). Inclusie in de buurt. Amsterdam: Vrije Universiteit. ***

Platform31 (2021). Onbeperkt wonen? Wonen voor mensen met een fysieke beperking. Den Haag: Platform31. *

Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt (2019). Simpel switchen van dagbesteding naar werk. Een inspirerende verkenning aan de hand van 6 voorbeelden. *

Raad van State (2021). Verzoek om voorlichting over interbestuurlijke verhoudingen. Advies 24 maart 2021. Den Haag: Raad van State. *

Reerink, A., The, A.M. & Roelofsen, E. (2017). Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, vol. 43, nr. 1, 53-63. *

RIGO, Research en Advies woon- werk- en leefomgeving (2019). Toegankelijk (ver)bouwen? Een vergelijking van normen en richtlijnen. Amsterdam: RIGO. *

RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2020). Cijferoverzicht 2020 Programma Onbeperkt meedoen! Indicatoren voor de actielijnen en overkoepelende doelen van het programma. Bilthoven: RIVM. *

RTL Nieuws (2022). Duizenden mensen met arbeidsbeperking zitten onnodig thuis: ‘Echt een gemiste kans’. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5343163/mensen-arbeidsbeperking-werkloos-professionele-jobcoach-maakt **

RVS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2018). Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare jongeren. Den Haag: RVS. *

Saedeleer, A. de (2020). De piramide van Maslow. https://www.chi-an.be/blog/piramide-van-maslow/ **

Schalock, R.L., Bonhamb, G.S. & Verdugo, M.A. (2008). The conceptualization and measurement of quality of life: Implications for program planning and evaluation in the field of intellectual disabilities. Evaluation and Program Planning 31 (2008) 181–190. *

Schalock, R.L., Luckasson, R. & Shogren, K.A. (2020). Going beyond Environment to Context: Leveraging the Power of Context to Produce Change. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17, 1885. *

Scholten, G. & Schuurman, M. (2015). IN ZICHT. Transformatie van de dienstverlening. Wezep: Invra. ***

Schuurman, M.I.M. (2017). Het beste van twee werelden? Resultaten van een studie naar de stand van zaken en mogelijkheden van inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen in de regio’s Ermelo en Gelderland-Midden van ’s Heeren Loo. Nieuwegein: Kalliope Consult. *

Schuurman, M.I.M. (2018a). Over inclusie en de weg ernaartoe. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 44 (3), september 2018, pag. 228-232. *

Schuurman, M.I.M. (2018b). Vervolgonderzoek naar Inclusie en zorgparken. Nieuwegein: Kalliope Consult. [Intern rapport]. ***

SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau (2016). Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Den Haag: SCP. *

SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau (2020a). Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Den Haag: SCP. *

SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau (2020b). Meer meedoen. Inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktdeelname van mensen met een licht verstandelijke beperking. Den Haag: SCP. *

SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau (2020c). Maatwerk in meedoen. Een vergelijking van zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Den Haag: SCP. *

SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau (2021). Lang niet toegankelijk. Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving. Den Haag: SCP. *

SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau (2022). Reflectie op het coalitieakkoord 2021-2025 vanuit het burgerperspectief. Den Haag: SCP. *

Shogren, K.A., Luckasson, R. & Schalock R.L. (2020). Using a Multidimensional Model to Analyze Context and Enhance Personal Outcomes. Intellectual and Developmental Disabilities, 2020, Vol. 58, No. 2, 95–110.

Significant APE (2020). Onbeperkt cultuur beleven. Eindrapport. Utrecht: Significant APE. *

Simplican, S.C., Leader, G., Kosciulek, J. & Leahy, M. (2015). Defining social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An ecological model of social networks and community participation. Research in Developmental Disabilities 38 (2015) 18–29. *

Staatsblad (2006). Wet van 29 juni 2006, houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning). Nummer 351. Den Haag: Sdu uitgevers. *

Staatsblad (2014a). Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning). Nummer 280. Den Haag: Sdu uitgevers. *

Staatsblad (2014b). Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet). Nummer 270. Den Haag: Sdu uitgevers. *

Staatsblad (2014c). Wet van 5 november 2014 tot het wijzigen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet). Nummer 442. Den Haag: Sdu uitgevers. *

Steunpunt Passend Onderwijs (2020). Intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs. Tien praktijkvoorbeelden. Utrecht: Steunpunt Passend Onderwijs. *

Szumski, G., Smogorzewska J. & Karwowski, M. (2017). Academic achievement of students without special educational needs in inclusive classrooms: A meta-analysis. Educational Research Review 21 (2017) 33-54. *

SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2022a). Stand van zaken Participatiewet in balans. Kamerbrief d.d. 28 november 2022. Den Haag: Ministerie SZW. *

SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2022b). Stand van zaken Participatiewet in balans. Bijlage bij Kamerbrief d.d. 28 november 2022. Den Haag: Ministerie SZW. *

Teule, P. (2016). Vrijheid voor gevorderden. Amsterdam: Boom Uitgevers. ***

Trimbosinstituut (2020). Maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Factsheet panel Psychisch Gezien. Utrecht: Trimbosinstituut. *

Tweede Kamer der Staten Generaal (2022). Motie Werner c.s. over meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap (Kamerstuk 36200, nr. XVI-70). Den Haag: Tweede Kamer. *

UN, United Nations (1994). Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten. Resolutie 48/96. Rijswijk: Interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid. *

UN, United Nations (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Adopted on 13 December 2006. New York: UN. *

UN, United Nations (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Nederlandse vertaling. Traktatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2007, nr. 169. *

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (2016). General comment No. 4, Article 24: Right to inclusive education, 2 September 2016, CRPD/C/GC/4. Available at: https://www.refworld.org/docid/57c977e34.html [accessed 11 March 2021] *

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (2022a). List of issues in relation to the initial report of the Netherlands. 1 April 2022. New York: UN. *

UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (2022b). List of issues in relation to the initial report of the Netherlands. 1 April 2022. New York: UN. Nederlandse vertaling *

UWV (2022). Inclusieve samenleving. Diverse artikelen. UWVmagazine, februari 2022, pag. 18-34. *

VCP, Versterking Cliënten Positie (2009). International Classification of Functioning, Disability and Health. Presentatie. Utrecht: VCP. ***

Vereniging Inclusie Nederland (2021). Startpagina Inclusie. Laatste update: 4 januari 2020. https://inclusie.startpagina.nl/  **

Verwey-Jonker Instituut (2019). Maatwerk in wonen. Verkenning van de aard en de omvang van zelfstandige woonwensen van mensen met een beperking. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. *

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (2020). Een betekenisvol leven. Gewoon meedoen. Visiedocument gehandicaptenzorg 2030. Utrecht: VGN. *

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (2021). Perspectief op persoonsgerichte zorg. Leidraad voor mensen met beperkingen en intensieve zorgvragen (generiek deel). Utrecht: VGN. *

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (2022a). Brief aan de leden van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 16 februari 2022. Utrecht: VGN. *

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (2022b). Brief aan de leden van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 30 september 2022. Utrecht: VGN. *

VGN & ZN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland & Zorgverzekeraars Nederland (2022). Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Landelijk akkoord gehandicaptenzorg VGN-ZN 2022-2026. Utrecht: VGN & ZN. *

VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten (2011). Meten is weten. De participatieladder. Brochure. Den Haag: VNG. *

VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2019a). Iedereen doet mee! Handreiking Lokale Inclusie Agenda. Den Haag: VNG. *

VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2019b). (Digitale) Inclusie. Aan de slag met gemeentelijke dienstverlening. Den Haag: VNG. *

VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2020). Wonen is hoofdzaak. Het VN-verdrag handicap in jouw gemeente. Den Haag: VNG. *

VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2021). Iedereen doet mee – ook met een LVB. Het VN-verdrag Handicap in jouw gemeente. Den Haag: VNG. *

Vries, S. de, Beukema, L., Gründemann, R. & Lange, A. de (2017). Werken aan een inclusieve organisatie: handvatten voor HRM. In: Lange, A. de, Wielenga-Meijer, E, Duijker, T. & Hanstede, B. Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Alphen aan den Rijn/Doetinchem: Vakmedianet. *

VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018a). Programma Volwaardig Leven. Voor de gehandicapten zorg en complexe zorg. Den Haag: Ministerie VWS. *

VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018b). Programma Volwaardig Leven. Voor de gehandicapten zorg en complexe zorg. Kamerbrief d.d. 30 september 2018. Den Haag: Ministerie VWS. *

VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018c). Programma Onbeperkt meedoen! Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Den Haag: Ministerie VWS. *

VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020). Programma Onbeperkt meedoen! Voortgangsrapportage. Den Haag: Ministerie VWS. *

VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022a). Indiening beantwoording List of Issues VN-verdrag Handicap. Kamerbrief d.d. 7 december 2022. Den Haag: Ministerie VWS. *

VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022b). Beantwoording List of Issues VN-verdrag Handicap. Den Haag: Ministerie VWS. *

VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022c). Vervolg coördinerende aanpak implementatie van het VN-verdrag handicap. Kamerbrief d.d. 19 april 2022. Den Haag: Ministerie VWS. *

VWS, LFB & VGN, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, LFB & Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (2022). Competentieprofiel Ervaringsdeskundige VB. Den Haag: Ministerie VWS, LFB & VGN. *

Werkcoalitie (2022). Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Utrecht: Werkcoalitie. *

WHO, World Health Organisation (2001). ICF. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneve: WHO. ***

WHO, World Health Organisation (2007). ICF-CY. International Classification of Functioning, Disability and Health. Children & Youth Version. Geneve: WHO. *

WHO-FIC Collaborating Centre (2002). Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (Compilatie beschikbaar) *

WHO-FIC Collaborating Centre (2022). ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf  **

Wilken, J.P. & Knevel, J. (2016). Profiel inclusiegerichte sociaal werker. Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, Hogeschool Utrecht. https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/profiel-inclusiegerichte-sociaal-werker *

Woude, S. van der, Wesdorp, P. & Water, M. van de (2020). Perspectief op ontwikkeling. Onderzoek naar de werking en effectiviteit van het ontwikkelingstraject van Academie Spelderholt voor jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen en de toegevoegde waarde ervan vanuit het perspectief van de jongeren, hun gezinnen en de maatschappij. Oosterbeek: Eigen uitgave. *

WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Werk, zaligmakend of ziekmakend? De relatie tussen arbeid en gezondheid. Working Paper. Den Haag: WRR. *

Zorginstituut Nederland (2022). Advies Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. Brief aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, 23 juni 2022. Diemen: Zorginstituut Nederland. *