Leren

Welke wetten zijn er voor leren?

Waar wil iemand met een beperking naar school? De school waar je je aanmeldt moet een passende onderwijsplek geven. Samen met de leerling onderzoekt de school welke extra ondersteuning hij of zij nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek aan op een andere gewone of speciale school die dit wel kan. Kijk voor informatie over passend onderwijs op website van de Rijksoverheid.

De volgende specifieke onderwerpen kunnen van belang zijn.

Leerplicht

Je bent leerplichtig tot 16 jaar. Als je geen diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger hebt (zgn. startkwalificatie) dan heb je een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat je tussen 16 tot 18 jaar verplicht bent tot deeltijdonderwijs totdat je een startkwalificatie hebt (minimaal mbo-niveau 2, met diploma). De kwalificatieplicht komt dus na de leerplicht, zij is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en de kansen op een baan te vergroten. Zij geldt niet voor jongeren die onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het vso.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Heb je als vmbo-leerling extra hulp nodig bij het behalen van je diploma? Een deel van de scholen geven deze extra ondersteuning bij hun onderwijs. Vraag aan de basisschool of je (c.q. jouw kind) er in aanmerking voor komt tijdens het vmbo. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen studiefinanciering

Als je mbo, hbo of universiteit volgt, kan je studiefinanciering aanvragen. Kijk op de website van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs).

Tegemoetkoming scholieren

Als je voltijd vmbo, havo, vwo of vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) volgt, kan je een ‘tegemoetkoming scholieren’ krijgen. Deze bestaat uit twee onderdelen: de basistoelage en de aanvullende toelage. Kijk op de website van DUO.

Entreeopleiding in het mbo

Voor de entreeopleiding heb je geen diploma nodig van een vooropleiding. Met een diploma op mbo-niveau 1 kun je als assistent gaan werken op de arbeidsmarkt. Maar je kunt ook door naar mbo-niveau 2. Tijdens de entreeopleiding krijg je coaching en loopbaanbegeleiding. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Informatievoorziening en begeleiding in het hoger onderwijs

Wil je meer weten over de voorzieningen bij hogescholen, universiteiten, DUO en gemeenten? Je kunt online informatie vinden op:

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Deze regeling houdt in dat voor iedereen die onderwijs wil volgen geld beschikbaar is. Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met dit geld kun je een opleiding, training of cursus volgen. De overheid wil dat je als werkende of werkzoekende zelf kan beslissen over je ontwikkeling tijdens jouw loopbaan. Zo heb je meer kansen om je baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.