Wetgeving op het gebied van arbeid voor mensen met een beperking

Hoe is de situatie in Nederland qua wetgeving op het gebied van arbeid voor mensen met een beperking? Hieronder noemen we de belangrijkste vijf wetten. In de Publicatie (zie link hieronder) kun je bij elke wet doorklikken naar verdere overheidsinformatie over die wet en naar de wettekst.

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De wet trad op 1 januari 2015 in werking.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
In het sociaal akkoord van april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens de banenafspraak moeten in 2026 100.000 banen in de marktsector en in 2024 25.000 banen bij de overheid gerealiseerd zijn.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Zij regelt ook de dagbesteding. De wet trad op 1 januari 2015 in werking.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en geeft via de Wmo ondersteuning aan hen die dit niet op eigen kracht kunnen. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding en om ondersteuning die de mantelzorger tijdelijk kan ontlasten. De Wmo bestaat sinds 1 januari 2007, de huidige versie trad op 1 januari 2015 in werking.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. De eerste versie van de wet (die nog sprak over ‘arbeidsondersteuning’) trad in 1998 in werking, de huidige versie per 1 januari 2015.

Zie verder: Publicatie par. 6.2.2